Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU "ABSOLWENCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ"

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w programie integracyjno-promocyjnym (zwany dalej ?Programem?) organizowanym i zarządzanym przez Politechnikę Śląską z siedzibą w Gliwicach.

§ 1 Definicje

 1. Absolwent - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem w Programie, będącą absolwentem pierwszego, drugiego albo trzeciego stopnia studiów lub studiów podyplomowych organizowanych przez Organizatora, która uzyskała dyplom ukończenia studiów.
 2. Biuro - oznacza Biuro Karier Studenckich z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Konarskiego 20, będące jednostką organizacyjną Organizatora, za pośrednictwem której Organizator prowadzi Program.
 3. Karta Absolwenta - oznacza kartę wydaną Uczestnikowi przez Organizatora, uprawniającą Uczestnika do korzystania z oferty Organizatora oraz rabatów na towary lub usługi oferowane przez Partnerów.
 4. Organizator - oznacza Politechnikę Śląską z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Akademicka 2A, NIP: 6310200736, REGON: 000001637, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 tj.), aktów wykonawczych do ustawy oraz statutu, reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Rektora Politechniki Śląskiej, e-mail: absolwenci@polsl.pl, będącą jednocześnie właścicielem Strony Internetowej.
 5. Partner - oznacza podmiot, z którym współpracuje Organizator w ramach Programu, udzielający rabatów na podstawie Karty Absolwenta.
 6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Programu.
 7. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe działające w domenie www.absolwenci.polsl.pl
 8. Uczestnik - oznacza Absolwenta, który zawarł z Organizatorem umowę uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Załącznik nr 1 - oznacza wzór Karty Absolwenta, stanowiący integralną część Regulaminu, prezentowany na Stronie Internetowej w formie graficznej.

§ 2 Zasady przystąpienia do Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu Absolwent wypełnia formularz rejestracyjny zamieszczony na Stronie Internetowej i przesyła wypełniony formularz, drogą elektroniczną do Organizatora poprzez wybór odpowiedniego polecenia dostępnego w formularzu lub też wypełnia formularz w wersji papierowej i dostarcza do biura Programu bądź do dowolnego Dziekanatu. W formularzu rejestracyjnym Absolwent wybiera czy chce otrzymać Kartę Absolwent oraz formę jej dostarczenia przez Organizatora, spośród sposobów dostarczenia przedstawionych w formularzu.
 2. W trakcie wypełniania formularza Absolwent ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, oświadczając zapoznanie się z nim poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Po przesłaniu przez Absolwenta wypełnionego formularza Organizator dokonuje weryfikacji spełnienia przez Absolwenta wymogów formalnych, o których mowa w §1 ust. 1. W przypadku spełnienia wymogów formalnych Organizator przesyła Absolwentowi, na adres e-mail podany przez Absolwenta w formularzu, potwierdzenie zawarcia umowy uczestnictwa w Programie. Z tą chwilą Absolwent staje się Uczestnikiem.

§ 3 Zasady działania Programu

 1. Celem Programu jest budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji Organizatora z Absolwentami poprzez wymianę informacji dotyczących rozwoju karier Absolwentów po ukończeniu studiów organizowanych przez Organizatora oraz kierowaniu do Absolwentów oferty edukacyjnej, sportowej oraz badawczej Organizatora. Udział Uczestnika w Programie jest nieodpłatny.
 2. W ramach Programu Organizator umożliwia Uczestnikom korzystanie z oferty Organizatora, o której mowa w §3 ust. 1 Regulaminu oraz uzyskanie rabatów na towary lub usługi oferowane przez Partnerów, których lista wraz z wysokością udzielanych rabatów zamieszczona jest na Stronie Internetowej.
 3. Uczestnik korzysta z uprawnień, o których mowa w §3 ust. 2 Regulaminu, na podstawie Karty Absolwenta. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z oferty Organizatora lub Partnera, Uczestnik zobowiązany jest do okazania Karty Absolwenta i ważnego dowodu tożsamości.
 4. Organizator wydaje Kartę Absolwenta nieodpłatnie. Kartą Absolwenta może posługiwać się wyłącznie Uczestnik, któremu Karta Absolwenta została wydana. Wzór Karty Absolwenta określony jest w Załączniku nr 1.
 5. Uczestnik może wybrać spośród dwóch sposobów otrzymania Karty Absolwenta od Organizatora:
  1. osobiście w Biurze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00,
  2. przesyłką, na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 6. Karta Absolwenta jest własnością Organizatora. Umowa uczestnictwa w Programie nie zobowiązuje Organizatora do przeniesienia własności Karty Absolwenta na Uczestnika. W przypadku zmiany danych dotyczących Uczestnika, zamieszczonych na Karcie Absolwenta lub utraty albo zniszczenia Karty Absolwenta, Uczestnik ma możliwość odpłatnie otrzymać od Organizatora duplikat Karty Absolwenta. Koszt wydania duplikatu Karty Absolwenta wynosi 25 PLN.

§ 4 Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny absolwenci@polsl.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w sposób, w jaki Uczestnik złożył reklamację

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Uczestnik może odstąpić od umowy składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 5. Uczestnik ma obowiązek zwrócić Kartę Absolwenta Organizatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Karty Absolwenta na adres Biura przed upływem tego terminu.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych Organizatorowi w ramach Programu jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu realizacji umowy uczestnictwa w Programie lub innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Uczestnika.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie przystąpienia do Programu uniemożliwia zawarcie umowy uczestnictwa w Programu.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do przekazanych Organizatorowi danych i ich poprawiania.
 5. Organizator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Organizator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Uczestnik naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Uczestnika.
 6. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Uczestnik, jak i Organizator mogą rozwiązać umowę uczestnictwa w Programie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę uczestnictwa w Programie poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3. W przypadku rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie Uczestnik zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwrócić Kartę Absolwenta Organizatorowi. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Karty Absolwenta przed upływem tego terminu, na adres Organizatora.

§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Każdy Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Uczestnika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Organizator poinformuje Uczestnika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2015 r.